Tämä on yrityksen Kotietu Oy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.2.2021. Viimeisin muutos 16.1.2023.

Rekisterinpitäjä

Kotietu Oy
Sarvijaakonkatu 32
33540 Tampere
asiakaspalvelu@kotietu.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jussi Sannikka
asiakaspalvelu@kotietu.fi

Rekisterin nimi

Kotiedun asiakasrekisteri.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön yksiselitteinen suostumus ja asiakassuhteen muodostama, rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, sekä markkinointi. Henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä sen osakkuusyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden luvan- ja kiellonvaraiseen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Rekisterinpitäjä ei käytä henkilötietoja automatisoituun päätöksentekoon

Rekisterin tietosisältö

Sivuston käyttäjistä tallennetaan rekisteriin mm. seuraavia tietoja

etu- ja sukunimi
puhelinnumero
sähköpostiosoite
urakkaan liittyvät lisätiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Henkilötietojen luovuttaminen

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa asiakkaan henkilötietoja, perusteltuja käyttötarkoituksia varten, voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti. Jotta palvelu voidaan toteuttaa, tulee rekisterin tietosisältö (kohta 5.) voida luovuttaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille. Tiedot luovutetaan asiakkaan suostumuksesta.

Rekisterinpitäjä luovuttaa henkilötietoja lisäksi sellaisille yrityksille, joita rekisterinpitäjä käyttää sähköposti- ja tekstiviestimarkkinointiin. Kyseisillä yrityksillä ei ole lupaa käyttää tietoja mihinkään muuhun kuin rekisterinpitäjälle tarjoamiensa palvelujen tuottamiseen.

Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa henkilötietoja viranomaisille siinä tapauksessa, että laki, rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen etu niin vaatii.

Mahdollisessa omistajanvaihdostilanteessa tiedot voidaan luovuttaa uudelle omistajalle.

Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille sellaisessa muodossa, jonka perusteella yksittäisiä käyttäjiä ei voida tunnistaa. Tällöin kyse ei ole henkilötiedoista.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Jotta palvelu voidaan toteuttaa, tulee rekisterin tietosisältö (kohta 5.) voida luovuttaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille. Tällaisia yhteistyökumppaneita ovat mm. sivuston palvelintilasta vastaava yritys ja erilaiset markkinointiohjelmistoyritykset, jotka sijaitsevat EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeet ja selailun seuranta

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Evästetietoja käytetään parantamaan käyttäjäkokemusta, arvioimaan verkkosivuston käyttöä ja kohdentamaan markkinointia. Evästeiden tietoa ei voi yhdistää käyttäjän identiteettiin. Käytämme myös kolmannen osapuolen evästeitä esimerkiksi sivuston käytön analysoimisessa ja arvioimisessa sekä markkinointitarkoituksia varten. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Kotiedun ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.

Sivuston käyttäjä voi halutessaan muuttaa web-selaimensa asetuksia niin, että joko kaikki tai vain sellaiset evästeet, jotka eivät tule suoraan rekisterinpitäjän palvelusta, tulevat estetyiksi. Jos kaikki evästeet on estetty, rekisterinpitäjän palvelu voi lakata toimimasta joko kokonaan tai osittain.